پاسخ دهید - 官話

رای دهید!پاسخ داده شدهسوالات زبان
你也想来我家吗。 why in this phrase didn’t use 的 as possessive, why it’s not 你也想来我(的)家吗?