پاسخ دهید - Français

رای دهید!پاسخ داده شدهسوالات زبان
How to say’’ j’ai validé mon semestre= i succeed my semester” in english ? thank you
پاسخ دهید
  • 2 جوابات
omniglot_augustinus profile picture omniglot_augustinusJanuary 2020
You would use the verb "to pass". I passed my semester.
Nabelzz profile picture Nabelzzماه گذشته
I validated my semester .