پاسخ دهید - English

رای دهید!پاسخ داده شدهسوالات زبان
Used to Does or Do.
پاسخ دهید
  • 1 جوابات
Turkucu profile picture TurkucuApril 2019
Hello Aline;
In English use to "do" for I, You, We, They. Use to "does" for He, She and It.