پاسخ دهید - English

رای دهید!پاسخ داده شدهسوالات زبان
Used to Does or Do.


PS: Explore free learning materials for English: Tutorial: ArtHow to use ON, AT and INComparison of AdjectivesGibraltar Timeline