دوست پیدا کنید

Find Language Exchange Penpals!
نتایج جستجوی شما نتایج فیلتر شده
  • یافته ها (آخرین افرادی که متصل شده اند در ابتدا نمایش شوند)
member Olimpija
OlimpijaCountry: 491Varėna
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member inga_vens
inga_vensCountry: 491Vilnius
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member Kores
KoresCountry: 491Molėtai
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member paulina_ta
paulina_taCountry: 491Vilnius
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member liuda_akin
liuda_akinCountry: 491Molėtai
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member Silvarum
SilvarumCountry: 491Vilnius
زبان تدریسی
آموختن زبان

« I attend English language courses, but I find it hard to do well in because of the lack of speaking practice. »

امتیاز اعتماد: 410 (2%)

پیام ارسال کنید


member justyna_st
justyna_stCountry: 491Vilnius
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member Ievajakutyte
زبان تدریسی
آموختن زبان

« I'm Lithuanian girl studying Scandinavian cultures and Swedish language. I'm looking for people who could help me put my Swedish into practice. I spea... »

امتیاز اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member greta_gret
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member mariusklimass
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Spygliuotis
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member aiva
aivaCountry: 491Kaunas
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 210 (1%)

پیام ارسال کنید


member audra_butv
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member Katia82
Katia82Country: 491Vilnius
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member natali_cer
natali_cerCountry: 491Vilnius
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hi, I'm litnuanian girl with perfect russian language, who really wants to improve her english :D »

امتیاز اعتماد: 200 (1%)

پیام ارسال کنید


member jelena_nos
jelena_nosCountry: 491Vilnius
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member erikau5
erikau5Country: 491Kaunas
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Kirillas87
Kirillas87Country: 491Vilnius
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


هر کشوری
1.
1.
جستجوی پیشرفتهجستجوی پیشرفته

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
از تا
بله 
بله