دوست پیدا کنید

Find Language Exchange Penpals!
نتایج جستجوی شما نتایج فیلتر شده
  • یافته ها (آخرین افرادی که متصل شده اند در ابتدا نمایش شوند)
member Shah_Sumsu
زبان تدریسی
آموختن زبان

230 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member amit_ck
amit_ckCountry: 508Sylhet
زبان تدریسی
آموختن زبان

250 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member drleon
drleonCountry: 508Dhaka
زبان تدریسی
آموختن زبان

230 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member mohaiminul

member Alam966937
زبان تدریسی
آموختن زبان

230 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member Shah_Sayef
زبان تدریسی
آموختن زبان

230 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member ataur_rahm
ataur_rahmCountry: 508Chittagong
زبان تدریسی
آموختن زبان

« it is Rayyan Muhammad. I am 18 years old. from Bangladesh. I study in college at now. I'm interested to make relationship with different different co... »

430 امتیاز (2%)

پیام ارسال کنید


member asiftariq
زبان تدریسی
آموختن زبان

30 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member mhjbts
mhjbtsCountry: 508Dhaka
زبان تدریسی
آموختن زبان

30 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member willysir
زبان تدریسی
آموختن زبان

30 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member ourazad
ourazadCountry: 508Dhaka
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hi, I'm Azad. I live in Dhaka, Bangladesh. I'm 28. I love to learn the English language. I like to speak in English with a new friend like you! »

430 امتیاز (2%)

پیام ارسال کنید


member Ibrahim2642
زبان تدریسی
آموختن زبان

30 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member Khoyer
KhoyerCountry: 508Sylhet
زبان تدریسی
آموختن زبان

30 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member AbiAbi
AbiAbiCountry: 508Dhaka
زبان تدریسی
آموختن زبان

230 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member tohin_kabi

member shawkat82
زبان تدریسی
آموختن زبان

230 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member Guide20
Guide20Country: 508Dhaka
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Turkey Hotel manager Sports asst. Director 27 »

3 490 امتیاز (10%)

پیام ارسال کنید


هر کشوری
1.
1.
جستجوی پیشرفتهجستجوی پیشرفته

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
از تا
بله 
بله