پاسخ دهید - Twi

68% GOOD (22 votes)پاسخ داده نشدهسوالات زبان
Ka de3 woye no Memenda biara(Twi Essay)