پاسخ دهید - Español

رای دهید!پاسخ داده نشده
Hola amigos, alguien me puede ayudar a aprender español? Por favor
پاسخ دهید
  • 1 جوابات
Kennay23 profile picture Kennay23May 2020
Yo puedo ayudarte