پاسخ دهید - Deutsch

رای دهید!پاسخ داده نشده
Ich brauche jemanden, der mir Deutsch beibringt
پاسخ دهید
  • 1 جوابات
Polyglot411 profile picture Polyglot411May 2020
Ok, ich kann.