Nhờ sửa bài giúp

Văn bản từ ioliver - English

 
    • Spare time

    • The absence of the internet helps to generate new ideas what to do in spare time

Xin hãy chỉnh sửa từng câu giúp tôi! - English