Anhui - Mạng lưới Polyglot

TỔ CHỨC MỘT BUỔI HỌP NHÓM MỚI TẠI ĐÂY!Điền tên thành phố của bạn:
Chào mừng Anhui tới mạng lưới Polyglot

欢迎来到Polyglot,安徽!在这里,您可以和同在安徽的成员交流心得,找到更好的学习语言方法或其他,如果您愿意,我们可以彼此联系,甚至举行外语角等相关活动!希望您在这开心愉快!

Welcome to Polyglot,Anhui! You can chat with people from the same region--Anhui here,to exchange your thoughts,and communicate with each other about language learning methods or something else,if you are willing to ,you can contact with each other,maybe we can also have some activities like language corner or something like that!Hope you have fun here!Lời nhận xét
 • 0 Lời nhận xét
 • Không có buổi họp nhóm nào được tìm thấy tại Anhui.
Tạo sự kiện (Anhui)
Thành viên
 • Sueolly profile picture
 • haloyyy profile picture
 • NoraWang profile picture
 • HerrHu profile picture
 • Chao123 profile picture
 • VivianCC profile picture
 • sunyu profile picture
 • xfsds profile picture
 • Mohmmedmunelseed profile picture
 • chenee profile picture
 • angelina_m2 profile picture
 • cnah66 profile picture
 • Reindeer_der profile picture
 • IreneLiu profile picture
 • xiaolege profile picture
 • fb_1493783898 profile picture
 • mengya_yu profile picture
 • Judy0712 profile picture
 • yan_fang profile picture
 • Moze profile picture
 • Lena95 profile picture
 • BLITHE_WANG profile picture
 • xiaofeiqian profile picture
 • JaneYun profile picture
 • Simon0908 profile picture
 • eleven0505 profile picture
 • M0 profile picture
 • tanggang profile picture
 • ahngzou profile picture
 • Hilderike profile picture
 • INES_SUN profile picture
 • 18269710920 profile picture
 • zhongguoyidong profile picture
 • wazqdr profile picture
 • CapsZhao profile picture
 • Sophie0310 profile picture

Họ nói đến chúng tôi!

Media coverage - Polyglot Club