Actions

Scottish-gaelic Language Scottish-gaelic Vocabulary: Animals

From Polyglot Club WIKI

< Language‎ | Scottish-gaelic‎ | Vocabulary
This lesson can still be improved. EDIT IT NOW! & become VIP
Rate this lesson:
5.00
(one vote)

Animals Names in Scottish Gaelic
Scottish-gaelic-Language-PolyglotClub.jpg➡ In today's lesson you will learn some "Animals, birds, fishes" related vocabulary in the Scottish Gaelic language, mainly spoken in Scotland and the Hebrides islands.


Happy learning!


ainmhidh(ean) - animal(s)[edit | edit source]

Scottish Gaelic (Gàidhlig) English
bheat, bheathaichean veterinarian
cù / coin dog(s)
cuilean(an) puppy / puppies
cat / cait cat(s)
piseag(an) kitten(s)
radan(an) rat(s)
luch(an) mouse / mice
asal / asailean donkey(s)
each / eich horse(s)
stallan, àigeach / àigich stallion(s)
làir / làraichean mare(s)
searrach / searraich foal(s)
pònaidh(ean) pony / ponies
buabhall(an) buffalo(es)
tarbh / tairbh bull(s)
damh / daimh ox(es)
bò / bà cow(s)
laogh / laoigh calf / calves
agh heifer
reithe ram
caora / caoraich sheep
uan / uain lamb(s)
gobhar / gobhair goat(s)
gobhar f(h)iadhaich wild goat
torc fiadhach wild boar
muc(an) pig(s)

sow(s)

uircean(an) piglet(s)
coinean(an),

coineanach / coineanaich, (rabaidean)

rabbit(s)
geàrr(an), maigheach hare(s)
toll-choinein burrow
dallag(an), famh(an) mole(s)
dallag-an-fhraoich shrew
gràineag(an) hedgehog(s)
feòrag(an) squirrel(s)
sionnach / sionnaich fox(es)
madadh-allaidh

madaidhean-allaidh

wolf / wolves
mathan / mathain bear(s)
fiadh / fèidh deer(s)
eilid hind, doe
agh-fèidh fawn

eun / eòin - bird(s)[edit | edit source]

Scottish Gaelic (Gàidhlig) English
nead / nid nest(s)
iolaire(an) eagle(s)
seabhag(an) hawk(s), falcon(s)
fang(an) vulture(s)
fitheach / fithich raven(s)
feannag(an) crow(s)
calman / calmain dove(s)
calman-coille / calmain-choille wood pigeon(s)
easag(an) pheasant(s)
cearc-choille partridge
cearc-fhrangach turkey
coileach / coilich rooster(s), cockerel(s)
cearc(an) hen(s)
isean(an) chick(s)
tunnag(an)

lach(an)

duck(s)

wild duck(s), mallard(s)

gèadh / geòidh goose / geese
eala(chan) swan(s)

meanbh-fhrìde(an) - insect(s)[edit | edit source]

Scottish Gaelic (Gàidhlig) English
cnuimh(ean) maggot(s)
cnuimh-shìoda

cnuimhean-sìoda

silkworm(s)
boiteag(an) earthworm(s)
seangan(an)

tom-sheangan

ant(s)

anthill

buail-a-chnag, buail a'chnag cicada
greollan(an) cricket(s)
locast(an) locust(s)
fionnan-feòir, leumadair-uaine grasshopper
cuileag(an) fly / flies
meanbh-chuileag(an) midge(s)
dealan-dè butterfly
tarbh-nathrach dragonfly
cuileag-shionnachain firefly
daol(ag) bhreac ladybug, ladybird
beach-lann apiary
glèidheadair sheillean beekeeper
seillean(an) bee(s)
speach(an) wasp(s)
creithleag(-nan-each) horse fly
creithleag innseanach,

mosgaid(ean)

mosquito(es)
càrnan(an) cockroach(es)
damhan-allaidh spider
lìon an damhain-allaidh spider web
sgairp(ean) scorpion(s)

iasg / èisg - fish(es)[edit | edit source]

Scottish Gaelic (Gàidhlig) English
bradan / bradain salmon
breac / bric trout
tùna tuna
cearban(an) shark(s)
leumadair(ean) dolphin(s)
pèileag(an) porpoise(s)
muc-mhara / mucan-mhara whale(s)
ròn / ròin seal(s)
sligeanach, turtur(an) turtle(s), tortoise(s)
muir seiliche sea turtle
slige (mhara) (sea)shell
slige-chreachain scallop
eisir(ean) oyster(s)
feusgan / feusgain blue mussel(s)
crosgag starfish
muirteachd(an) jellyfish(es)
carran / carrain shrimp(s)
crùbag(an) crab(s)
giomach / giomaich lobster(s)
seilcheag(an) snail(s), slug(s)
deala / dealachan leech(s)
nathair / nathraichean snake(s)
dearc(an)-luachrach, laghairt(ean) lizard(s)
mial-mhàgach toad
losgann / losgainn frog(s)

sutha - zoo[edit | edit source]

Scottish Gaelic (Gàidhlig) English
apa, muncaidh(ean) ape, monkey(s)
ialtag(an) bat(s)
piorraid(ean), pearraid(ean),

pioghaid(ean), pitheid(ean)

parrot(s)
struth ostrich
leòmhann lion
ban-leòmhann lioness
sìota cheetah
liopard leopard
pantar panther
tìgeir tiger
asal-stiallach, sìobra(than) zebra(s)
càmhal / càmhail camel(s)
dromadair(ean) dromedary / dromedaries
sioraf(an) giraffe(s)
ailbhean(an) elephant(s)
sròn-adharcach rhinoceros
each-aibhne / eich-aibhne,

capall-abhainn

hippopotamus / hippos
crogall(an) crocodile(s)
cangaru(than) kangaroo(s)

Videos[edit | edit source]

Gaelic for Outlanders: Animals[edit | edit source]

Go!Gaelic - Core Language 09 - Animals[edit | edit source]

Learn the Gaelic words for animals[edit | edit source]

Contributors

Vincent


Create a new Lesson