• Ngày: Apr 17, 2020
  • Time: 18:30
  • Địa chỉ: Pokrovsky park, Khotkovo, Russia
  • Number of Attendees expected: 4
  • Số người tham dự lớn nhất: 50
  • Số điện thoại: 89991553635

Hey, guys! Let's do something interesting. Устроить разговорный клуб или просто пройтись вместе - хорошая идея. Разве нет?Họ nói đến chúng tôi!

Media coverage - Polyglot Club
Lời nhận xét
  • 0 Lời nhận xét

Những người tham dự1
Xem thêm...