GIVE ANSWERS - 官話

Bầu chọn ngay!Câu Hỏi Đã Được Giải ĐápCâu Hỏi Về Ngôn Ngữ
你 好! 我 找 一 个 中国人 朋友。 谁 想 是 我 的 朋友?
GIVE ANSWERS
  • 4 các câu trả lời
sutocool profile picture sutocool   
我们可以成为朋友
    March 2019100% GOOD (1 votes)
andi_huang profile picture andi_huang   
Hi, I am Taiwanese, I can be your friend.
    April 2019Bầu chọn ngay!
EricSu profile picture EricSu   
我想找一个外国人朋友,相互学习语言
    April 2019Bầu chọn ngay!
Schartz profile picture Schartz   
Hello,we can be friends
    March 2019Bầu chọn ngay!