Nhờ sửa bài giúp

Giúp sửa lỗi ngay!Không quan tâm

Văn bản từ Na3omiOs - English

    • Just a stuff

    • Hi ^^, hope you are all well and safe, I discovered this web recently it’s amazing, isn’t it?
    • So, it’s my first writing here, see you soon guys ^

Xin hãy chỉnh sửa từng câu giúp tôi! - English