Nhờ sửa bài giúp

Giúp sửa lỗi ngay!Không quan tâm

Văn bản từ francescaccc - English

 
  • Nice to meet you

    • I'm new on this platform and I'd love to talk with you to improve my ability of writing and reading, and meeting new friends is the best way to do it!

Xin hãy chỉnh sửa từng câu giúp tôi! - English