Εικόνα συνάντησης: Soirée ALLEMAND et Français LUNDIS.