GIVE ANSWERS - Tiếng Việt

Vote now!UnansweredLanguage Question
Tôi là Văn Anh, tôi rất muốn biết nhiều hơn về tiếng anh. Ai đó có thể giúp tôi không?

GIVE ANSWERS

Kiki_Tran profile picture Kiki_Tran2 weeks ago
Mình muôn hoc tiéng viêt. ( South). Ban có muôn hoc tiêng Anh?

Mình là nguòi My. I’m Learning southern dialect Vietnamese.