Actions

index.php

From Polyglot Club WIKI

< Language‎ | Mandarin-chinese‎ | Vocabulary
Revision as of 13:43, 21 February 2019 by Vincent (talk | contribs)
Rate this lesson:
5.00
(one vote)

Religions-Chinese.jpg

Religions in Chinese

Feel free to edit this wiki page.

English Mandarin Chinese
Christianity
Roman Catholic
Eastern Orthodox
Protestant
Anglicanism
Reformed Church
Coptic Orthodox Church
基督教 (Jīdūjiào)
羅馬天主教/罗马天主教 (Luómǎ Tiānzhǔjiào)
東正教/东正教 (Dōng Zhèngjiào)
新教 (Xīnjiào)
英國聖公會/英国圣公会 (Yīngguó Shènggōnghuì)
歸正教/归正教 (Guīzhèngjiào)
科普特教派 (Kēpǔtèjiàopài)
Islam
Sunni
Shia
Ibadi
伊斯蘭教/伊斯兰教 (Yīsīlánjiào)
遜尼派/逊尼派 (Xùnnípài)
什葉派/什叶派 (Shíyèpài)
伊巴德派 (Yībādépài)
Buddhism
Mahayana
Theravada
Vajrayana
佛教(Fójiào)
大乘佛教 (Dàshèng Fójiào)
上座部佛教 (Shàngzuòbù Fójiào)
金剛乘佛教/金刚乘佛教 (Jīngāngshèng Fójiào)
Judaism 猶太教/犹太教 (Yóutàijiào)
Hinduism 印度教 (Yìndùjiào)
Shinto 神道教 (Shéndàojiào)
Confusianism 儒家 (Rújiā)
Taoism 道教 (Dàojiào)
Sikhism 錫克教/锡克教 (Xīkèjiào)
Jainism 耆那教 (Qínájiào)
Tengri 騰格里信仰/腾格里信仰 (Ténggélǐxìnyǎng)
Norse religion 北歐宗教/北欧宗教 (Běi'ōu zōngjiào)
Zoroastrianism 祆教 (Xiānjiào)
Shamanism 薩滿教/萨满教 (Sàmǎnjiào)
Inca religion 印加宗教 (Yìnjiā zōngjiào)
Aztec religion 阿兹臺克宗教/阿兹台克宗教 (Āzītáikè zōngjiào)
Maya religion 瑪雅宗教/玛雅宗教 (Mǎyǎ zōngjiào)
Fetishism 拜物信仰 (Bàiwùxìnyǎng)
Animism 泛靈信仰/泛灵信仰 (Fànlíngxìnyǎng)
Totemism 圖騰信仰/图腾信仰 (Túténgxìnyǎng)

Reference

Europa Universalis IV

Contributors

Vincent and GrimPixel


Create a new Lesson