Actions

index.php

From Polyglot Club WIKI

< Language
m (Reverted edits by Shakeelanjam (talk) to last revision by Vincent)
 
Line 2: Line 2:
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
! rowspan="2" |[[Letter]]
+
! rowspan="2" |Letter
 
! colspan="2" |Name
 
! colspan="2" |Name
 
! colspan="3" |Pronunciation
 
! colspan="3" |Pronunciation

Latest revision as of 09:21, 16 August 2019

Armenian-Alphabet.jpg
Letter Name Pronunciation
Classical Reformed Classical Eastern Western
Ա ա այբ /ɑ/
Բ բ բեն /b/ /pʰ/
Գ գ գիմ /ɡ/ /kʰ/
Դ դ դա /d/ /tʰ/
Ե ե եչ /ɛ/, /jɛ/
Զ զ զա /z/
Է է է /ɛː/ /ɛ/
Ը ը ըթ /ə/
Թ թ թօ թո /tʰ/
Ժ ժ ժէ ժե /ʒ/
Ի ի ինի /i/
Լ լ լիւն լյուն /l/
Խ խ խէ խե /χ/
Ծ ծ ծա /ts/ /dz/
Կ կ կեն /k/ /ɡ/
Հ հ հօ հո /h/
Ձ ձ ձա /dz/ /tsʰ/
Ղ ղ ղատ /ɫ/ /ʁ/
Ճ ճ ճէ ճե /tʃ/ /dʒ/
Մ մ մեն /m/
Յ յ յի հի /j/ /h/, /j/
Ն ն նու /n/, /ŋ/
Շ շ շա /ʃ/
Ո ո ո /o/, /vo/
Չ չ չա /tʃʰ/
Պ պ պէ պե /p/ /b/
Ջ ջ ջէ ջե /dʒ/ /tʃʰ/
Ռ ռ ռա /r/ /ɾ/
Ս ս սէ սե /s/
Վ վ վեւ վեվ /v/
Տ տ տիւն տյուն /t/ /d/
Ր ր րէ րե /ɹ/ /ɾ/
Ց ց ցօ ցո /tsʰ/
Ւ ւ հիւն վյուն /w/ /v/
Փ փ փիւր փյուր /pʰ/
Ք ք քէ քե /kʰ/
և և /ev/, /jev/
Օ օ օ /o/
Ֆ ֆ ֆէ ֆե /f/