Language/Portuguese/Grammar/0-to-A1-Course/hy

From Polyglot Club WIKI
Jump to navigation Jump to search
This lesson can still be improved. EDIT IT NOW! & become VIP
Rate this lesson:
0.00
(0 votes)

Portuguese-europe-brazil-polyglotclub.png
Ամբողջական 0-ից A1-ին պորտուգալերեն դասընթաց

Եթե ​​դուք որոշեցիք պորտուգալերեն դպրոց ունենալ, բայց օգնելու համար դեռևս բավականին անիմար պատասխանները չգտնեք, պարզ բան կլինի այս ամենը 0-ից A1 մակարդակի համար :

Բաժին 1: Հայրենիք և հայրենիքատեսակներ


Բաժին 2: Երկուղիներ - Ընդհանուր ժայթք


Բաժին 3: Հայրապետություն և նկարագրություն


Բաժին 4: Երկուղիներ - Հաջորդ ժայթք և Ժամանակացույց


Բաժին 5: Պորտուգալերի խոսանությունը և մշակույթները


Բաժին 6: Սննդեր և խմբակներ


Բաժին 7: Երկուղիներ - Անցյալ ժայթք


Բաժին 8: Ճանապարհորդություն և տեղատու


Բաժին 9: Անսահմանափակ նախաբառեր և անբավարար կանոններ


Բաժին 10: Առողջություն և խառընթացներ


➡ Եթե ​​ունեք հարցեր, խնդրում ենք նամակի մեջ հարցնել: 😎

The SEO tags:

0 մինչ A1-ը պորտուգալերեն դասընթացի ձևաչափը[edit source]


1-ի մակերեսը. Համահայկական և հիմնական խոսք


2-րդ մակերեսը. Երկարակ ժայռապատկերները - Անցյալ ժայռերի ժամանակակից ժայռապատկերները


3-րդ մակերեսը. Երեխաներ և նրանց նկատմամբ


4-րդ մակերեսը. Երկարակ և դեպի ապահովում ժամանակակից ժայռապատկերները


5-րդ մակերեսը. Պորտուգալերեն բալակները և մշակումները


6-րդ մակերեսը. Խոհանոց ու ըմպելություն


7-րդ մակերեսը. Մեկնման ժամանակակից ժայռապատկերը


8-րդ մակերեսը. Ճանապարհեր և տեղական տարածք


9-րդ մակերեսը. Պարբերական ներբեռնականեր և անհատական բառականի բառեր


10-րդ մակերեսը. Առողջապահություն և արդյունքներ խնամքի դեպքում


Other lessons[edit | edit source]


Contributors

Maintenance script


Create a new Lesson