Language/Mandarin-chinese/Vocabulary/Kitchen

From Polyglot Club WIKI
Jump to navigation Jump to search
This lesson can still be improved. EDIT IT NOW! & become VIP
Rate this lesson:
5.00
(one vote)

Vocabulary related to Kitchen in Chinese
English Mandarin Chinese
blender 攪拌器/搅拌器 (jiǎobàn qì)
bowl 碗 (wǎn)
can opener 開瓶器/开瓶器 (kāipíng qì)
chopper 砍刀 (kǎndāo)
chopsticks 筷子 (kuàizi)
coffeemaker 咖啡機/咖啡机 (kāfēijī)
colander 濾器/滤器 (lǜqì)
coocker hood 抽油煙機/抽油烟机 (chōuyóuyānjī)
cup 杯子 (bēizi)
cupboard 櫥櫃/橱柜 (chúguì)
cutlery 餐具 (cānjù)
cutting board 菜板 (càibǎn)
dishwasher 洗碗機/洗碗机 (xǐwǎnjī)
egg slice 切蛋器 (qiēdàn qì)
electromagnatic oven 電磁爐/电磁炉 (diàncí lú)
faucet 水龍頭/水龙头 (shuǐ lóngtóu)
fish slice 鏟子/铲子 (chǎnzi)
food processor 食品加工機/食品加工机 (shípǐn jiāgōng jī)
fork 叉子 (chāzi)
fridge 冰箱 (bīngxiāng)
funnel 漏斗 (lòudǒu)
glass 玻璃杯 (bōli bēi)
grater 擦菜板 (cǎcàibǎn)
juicer 榨汁機/榨汁机 (zhàzhī jī)
kettle 水壺/水壶 (shuǐhú)
knife 刀 (dāo)
knife block 刀架 (dāo jià)
ladle 杓子 (sháozi)
measuring cup 量杯 (liángbēi)
meat mallet 嫩肉器 (nènròu qì)
microwave oven 微波爐 (wéibō lú)/微波炉 (wēibō lú)
mincer 絞肉機/绞肉机 (jiǎoròu jī)
mug 馬克杯/马克杯 (mǎkè bēi)
napkin 餐巾 (cānjīn)
oven 烤箱 (kǎoxiāng)
oven gloves 烤箱手套 (kǎoxiāng shǒutào)
pan 平底鍋/平底锅 (píngdǐ guō)
peeler 削皮器 (xiāopí qì)
pot 鍋/锅 (guō)
pressure cooker 高壓鍋/高压锅 (gāoyā guō)
rice cooker 電飯煲/电饭煲 (diàn fànbāo)
rolling pin 擀麵杖/擀面杖 (gǎnmiànzhàng)
salt cellar 鹽瓶/盐瓶 (yán píng)
saucepan 燉鍋/炖锅 (dùnguō)
scale 天秤 (tiānpíng)/天平 (tiānpíng)
sink 水槽 (shuǐcáo)
shelf 架子 (jiàzi)
spatula 鍋鏟/锅铲 (guōchǎn)
sponge 海綿/海绵 (hǎimián)
spoon 湯匙/汤匙 (tāngchí)
table cloth 桌布 (zhuōbù)
tea towel 茶巾 (chájīn)
toaster 烤麵包機/烤面包机 (kǎomiànbāojī)
tray 托盤/托盘 (tuōpán)
whisk 打蛋器 (dǎdànqì)

Other Lessons[edit | edit source]

Contributors

Maintenance script


Create a new Lesson