Actions

Mandarin-chinese Language Mandarin-chinese Vocabulary: «Countries in Chinese»

From Polyglot Club WIKI

< Language‎ | Mandarin-chinese‎ | Vocabulary
This lesson can still be improved. EDIT IT NOW! & become VIP
Rate this lesson:
5.00
(one vote)

你好 Chinese learners,

On this page, you will learn how to write the countries in Chinese.

Countries[edit | edit source]

English Mandarin Chinese (ROC) Mandarin Chinese (PRC)
Abkhazia 阿布哈兹

(Ābùhāzī)

阿布哈兹

(Ābùhāzī)

Afghanistan 阿富汗

(Āfùhàn)

阿富汗

(Āfùhàn)

Akrotiri and Dhekelia 亞克羅提利和德凱利亞

(Yàkèluótílì hé Dékǎilìyà)

阿克罗蒂里和德凯利亚

(Ākèluódìlǐ hé Dékǎilìyà)

Åland Islands 奧蘭群島

(Àolán Qúndǎo)

奥兰群岛

(Àolán Qúndǎo)

Albania 阿爾巴尼亞

(Ā'ěrbāníyà)

阿尔巴尼亚

(Ā'ěrbāníyà)

Algeria 阿爾及利亞

(Ā'ěrjílìyà)

阿尔及利亚

(Ā'ěrjílìyà)

American Samoa 美屬薩摩亞

(Měishǔ Sàmóyà)

美属萨摩亚

(Měishǔ Sàmóyà)

Andorra 安道爾

(Āndào'ěr)

安道尔

(Āndào'ěr)

Angola 安哥拉

(Āngēlā)

安哥拉

(Āngēlā)

Anguilla 安圭拉

(Ānguīlā)

安圭拉

(Ānguīlā)

Antigua and Barbuda 安地卡及巴布達

(Āndìkǎ jí Bābùdá)

安提瓜和巴布达

(Āntíguā hé Bābùdá)

Argentina 阿根廷

(Āgēntíng)

阿根廷

(Āgēntíng)

Armenia 亞美尼亞

(Yàměiníyà)

亚美尼亚

(Yàměiníyà)

Artsakh 阿爾札赫

(Ā'ěrzháhè)

阿尔扎赫

(Ā'ěrzhāhè)

Aruba 阿魯巴

(Ālǔbā)

阿鲁巴

(Ālǔbā)

Ashmore and Cartier Islands 亞什摩及卡地爾群島

(Yàshímó ji Kǎdì'ěr Qúndǎo)

阿什莫尔和卡捷群岛

(Āshímò'ěr hé Kǎjié Qúndǎo)

Australia 澳大利亞

(Àodàlìyà)

澳大利亚

(Àodàlìyà)

Austria 奧地利

(Àodìlì)

奥地利

(Àodìlì)

Azerbaijan 亞塞拜然

(Yàsèbàirán)

阿塞拜疆

(Āsàibàijiāng)

Bahrain 巴林

(Bālín)

巴林

(Bālín)

Bailiwick of Guernsey 根西行政區

(Gēnxī Xíngzhèngqū)

根西行政区

(Gēnxī Xíngzhèngqū)

Bangladesh 孟加拉國

(Mèngjiālāguó)

孟加拉国

(Mèngjiālāguó)

Barbados 巴貝多

(Bābèiduō)

巴巴多斯

(Bābāduōsī)

Belarus 白俄羅斯

(Bái'éluósī)

白俄罗斯

(Bái'éluósī)

Belgium 比利時

(Bǐlìshí)

比利时

(Bǐlìshí)

Belize 貝里斯

(Bèilǐsī)

伯利兹

(Bólìzī)

Benin 貝南

(Bèinán)

贝宁

(Bèiníng)

Bermuda 百慕達

(Bǎimùdá)

百慕大

(Bǎimùdà)

Bhutan 不丹

(Bùdān)

不丹

(Bùdān)

Bolivia 玻利維亞

(Bōlìwéiyà)

玻利维亚

(Bōlìwéiyà)

Bonaire, Sint Eustatius and Saba 博奈爾、聖佑達修斯和荷屬沙巴

(Bónài'ěr, Shèng Yòudáxiūsī hé Héshǔ Shābā)

博内尔、圣尤斯特歇斯和萨巴

(Bónèi'ěr, Shèng Yóusītèxiēsī hé Sàbā)

Bosnia and Herzegovina 波士尼亞與赫塞哥維納

(Bōshìníyà yǔ Hèsàigēwéinà)

波斯尼亚和黑塞哥维那

(Bōsīníyà hé Hēisàigēwéinà)

Botswana 波札那

(Bōzhánà)

博茨瓦纳

(Bócíwǎnà)

Bouvet Island 布威島

(Bùwēi Dǎo)

布韦岛

(Bùwéi Dǎo)

Brazil 巴西

(Bāxī)

巴西

(Bāxī)

British Indian Ocean Territory 英屬印度洋領地

(Yīngshǔ Yìndùyáng Lǐngdì)

英属印度洋领地

(Yīngshǔ Yìndùyáng Lǐngdì)

British Virgin Islands 英屬維京群島

(Yīngshǔ Wéijīng Qúndǎo)

英属维尔京群岛

(Yīngshǔ Wéi'ěrjīng Qúndǎo)

Brunei 汶萊

(Wènlái)

文莱

(Wénlái)

Bulgaria 保加利亞

(Bǎojiālìyà)

保加利亚

(Bǎojiālìyà)

Burkina Faso 布吉納法索

(Bùjínà Fǎsuǒ)

布基纳法索

(Bùjīnà Fǎsuǒ)

Burundi 蒲隆地

(Púlóngdì)

布隆迪

(Bùlóngdí)

Cabo Verde 維德角

(Wéidé Jiǎo)

佛得角

(Fódé Jiǎo)

Cambodia 柬埔寨

(Jiǎnpǔzhài)

柬埔寨

(Jiǎnpǔzhài)

Cameroon 喀麥隆

(Kāmàilóng)

喀麦隆

(Kāmàilóng)

Canada 加拿大

(Jiānádà)

加拿大

(Jiānádà)

Cayman Islands 開曼群島

(Kāimàn Qúndǎo)

开曼群岛

(Kāimàn Qúndǎo)

Central African Republic 中非共和國

(Zhōng Fēi Gònghéguó)

中非共和国

(Zhōng Fēi Gònghéguó)

Chad 查德

(Chádé)

乍得

(Zhàdé)

Chile 智利

(Zhìlì)

智利

(Zhìlì)

Christmas Island 聖誕島

(Shèngdàn Dǎo)

圣诞岛

(Shèngdàn Dǎo)

Clipperton Island 克利珀頓島

(Kèlìbódùn Dǎo)

克利珀顿岛

(Kèlìbódùn Dǎo)

Cocos (Keeling) Islands 科科斯(基林)群島

(Kēkēsī (Jīlín) Qúndǎo)

科科斯(基林)群岛

(Kēkēsī (Jīlín) Qúndǎo)

Colombia 哥倫比亞

(Gēlúnbǐyà)

哥伦比亚

(Gēlúnbǐyà)

Comoros 葛摩

(Gěmó)

科摩罗

(Kēmóluó)

Cook Islands 庫克群島

(Kùkè Qúndǎo)

库克群岛

(Kùkè Qúndǎo)

Costa Rica 哥斯大黎加

(Gēsīdà Líjiā)

哥斯达黎加

(Gēsīdá Líjiā)

Côte d’Ivoire 科特迪瓦

(Kētè Díwǎ)

科特迪瓦

(Kētè Díwǎ)

Croatia 克羅埃西亞

(Kèluó'āixīyà)

克罗地亚

(Kèluódìyà)

Cuba 古巴

(Gǔbā)

古巴

(Gǔbā)

Curaçao 古拉索

(Gǔlāsuǒ)

库拉索

(Kùlāsuǒ)

Cyprus 塞普勒斯

(Sàipǔlèsī)

塞浦路斯

(Sàipǔlùsī)

Czechia 捷克

(Jiékè)

捷克

(Jiékè)

Democratic People's Republic of Korea 朝鮮

(Cháoxiǎn)

朝鲜

(Cháoxiǎn)

Democratic Republic of the Congo 剛果民主共和國

(Gāngguǒ Mínzhǔ Gònghéguó)

刚果民主共和国

(Gāngguǒ Mínzhǔ Gònghéguó)

Denmark 丹麥

(Dānmài)

丹麦

(Dānmài)

Djibouti 吉布地

(Jíbùdì)

吉布提

(Jíbùtí)

Dominica 多明尼加

(Duōmíngníjiā)

多米尼克

(Duōmǐníkè)

Dominican Republic 多明尼加共和國

(Duōmíngníjiā Gònghéguó)

多米尼加共和国

(Duōmǐníjiā Gònghéguó)

Ecuador 厄瓜多

(Èguāduō)

厄瓜多尔

(Èguāduō'ěr)

Egypt 埃及

(Āijí)

埃及

(Āijí)

El Salvador 薩爾瓦多

(Sà'ěrwǎduō)

萨尔瓦多

(Sà'ěrwǎduō)

Equatorial Guinea 赤道幾內亞

(Chìdào Jīnèiyà)

赤道几内亚

(Chìdào Jǐnèiyà)

Eritrea 厄立垂亞

(Èlìchuíyà)

厄立特里亚

(Èlìtèlǐyà)

Estonia 愛沙尼亞

(Àishāníyà)

爱沙尼亚

(Àishāníyà)

Eswatini 史瓦濟蘭

(Shǐwǎjìlán)

斯威士兰

(Sīwēishìlán)

Ethiopia 衣索比亞

(Yīsuǒbǐyà)

埃塞俄比亚

(Āisài'ébǐyà)

Falkland Islands (Islas Malvinas) 福克蘭群島(馬爾維納斯群島)

(Fúkèlán Qúndǎo (Mǎ'ěrwéinàsī Qúndǎo))

福克兰群岛(马尔维纳斯群岛)

(Fúkèlán Qúndǎo (Mǎ'ěrwéinàsī Qúndǎo))

Faroe Islands 法羅群島

(Fǎluó Qúndǎo)

法罗群岛

(Fǎluó Qúndǎo)

Fiji 斐濟

(Fěijì)

斐济

(Fěijì)

Finland 芬蘭

(Fēnlán)

芬兰

(Fēnlán)

France 法國

(Fǎguó)

法国

(Fǎguó)

French Guiana 法屬蓋亞那

(Fǎshǔ Gàiyànà)

法属圭亚那

(Fǎshǔ Guīyànà)

French Polynesia 法屬玻里尼西亞

(Fǎshǔ Bōlǐníxīyà)

法属波利尼西亚

(Fǎshǔ Bōlìníxīyà)

French Southern and Antarctic Lands 法屬南部和南極領地

(Fǎshǔ Nánbù he Nánjí Lǐngdì)

法属南部和南极领地

(Fǎshǔ Nánbù he Nánjí Lǐngdì)

Gabon 加彭

(Jiāpéng)

加蓬

(Jiāpéng)

Georgia 喬治亞

(Qiáozhìyà)

格鲁吉亚

(Gélǔjíyà)

Germany 德國

(Déguó)

德国

(Déguó)

Ghana 迦納

(Jiānà)

加纳

(Jiānà)

Gibraltar 直布羅陀

(Zhíbùluótuó)

直布罗陀

(Zhíbùluótuó)

Greece 希臘

(Xīlà)

希腊

(Xīlà)

Greenland 格陵蘭

(Gélínglán)

格陵兰

(Gélínglán)

Grenada 格瑞納達

(Géruìnàdá)

格林纳达

(Gélínnàdá)

Guadeloupe 瓜德羅普

(Guādéluópǔ)

瓜德罗普

(Guādéluópǔ)

Guam 關島

(Guān Dǎo)

关岛

(Guān Dǎo)

Guatemala 瓜地馬拉

(Guādìmǎlā)

危地马拉

(Wēidìmǎlā)

Guinea 幾內亞

(Jīnèiyá)

几内亚

(Jǐnèiyá)

Guinea-Bissau 幾內亞比索

(Jīnèiyà-Bǐsuǒ)

几内亚比绍

(Jǐnèiyà-Bǐshào)

Guyana 蓋亞那

(Gàiyànà)

圭亚那

(Guīyànà)

Haiti 海地

(Hǎidì)

海地

(Hǎidì)

Honduras 宏都拉斯

(Hóngdūlāsī)

洪都拉斯

(Hóngdūlāsī)

Hong Kong 香港

(Xiānggǎng)

香港

(Xiānggǎng)

Hungary 匈牙利

(Xiōngyálì)

匈牙利

(Xiōngyálì)

Iceland 冰島

(Bīngdǎo)

冰岛

(Bīngdǎo)

India 印度

(Yìndù)

印度

(Yìndù)

Indonesia 印度尼西亞

(Yìndùníxīyà)

印度尼西亚

(Yìndùníxīyà)

Iran 伊朗

(Yīlǎng)

伊朗

(Yīlǎng)

Iraq 伊拉克

(Yīlākè)

伊拉克

(Yīlākè)

Ireland 愛爾蘭

(Ài'ěrlán)

爱尔兰

(Ài'ěrlán)

Isle of Man 曼島

(Màn Dǎo)

马恩岛

(Mǎ'ēn Dǎo)

Israel 以色列

(Yǐsèliè)

以色列

(Yǐsèliè)

Italy 義大利

(Yìdàlì)

意大利

(Yìdàlì)

Jamaica 牙買加

(Yámǎijiā)

牙买加

(Yámǎijiā)

Japan 日本

(Rìběn)

日本

(Rìběn)

Jersey 澤西島

(Zéxī Dǎo)

泽西岛

(Zéxī Dǎo)

Jordan 約旦

(Yuēdàn)

约旦

(Yuēdàn)

Kazakhstan 哈薩克

(Hāsàkè)

哈萨克斯坦

(Hāsàkèsītǎn)

Kenya 肯亞

(Kěnyà)

肯尼亚

(Kěnníyà)

Kiribati 吉里巴斯

(Jílǐbāsī)

基里巴斯

(Jīlǐbāsī)

Kosovo 科索沃

(Kēsuǒwò)

科索沃

(Kēsuǒwò)

Kuwait 科威特

(Kēwēitè)

科威特

(Kēwēitè)

Kyrgyzstan 吉爾吉斯

(Jí'ěrjísī)

吉尔吉斯斯坦

(Jí'ěrjísīsītǎn)

Laos 寮國

(Liáoguó)

老挝

(Lǎowō)

Latvia 拉脫維亞

(Lātuōwéiyà)

拉脱维亚

(Lātuōwéiyà)

Lebanon 黎巴嫩

(Líbānen)

黎巴嫩

(Líbānen)

Lesotho 賴索托

(Làisuǒtuō)

莱索托

(Láisuǒtuō)

Liberia 賴比瑞亞

(Làibǐruìyà)

利比里亚

(Lìbǐlǐyà)

Libya 利比亞

(Lìbǐyà)

利比亚

(Lìbǐyà)

Liechtenstein 列支敦斯登

(Lièzhīdūnsīdēng)

列支敦士登

(Lièzhīdūnshìdēng)

Lithuania 立陶宛

(Lìtáowǎn)

立陶宛

(Lìtáowǎn)

Luxembourg 盧森堡

(Lúsēnbǎo)

卢森堡

(Lúsēnbǎo)

Macau 澳門

(Àomén)

澳门

(Àomén)

Madagascar 馬達加斯加

(Mǎdájiāsījiā)

马达加斯加

(Mǎdájiāsījiā)

Malawi 馬拉威

(Mǎlāwēi)

马拉维

(Mǎlāwéi)

Malaysia 馬來西亞

(Mǎláixīyà)

马来西亚

(Mǎláixīyà)

Maldives 馬爾地夫

(Mǎ'ěrdìfū)

马尔代夫

(Mǎ'ěrdàifū)

Mali 馬利

(Mǎlì)

马里

(Mǎlǐ)

Malta 馬爾他

(Mǎ'ěrtā)

马耳他

(Mǎ'ěrtā)

Marshall Islands 馬歇爾群島

(Mǎxiē'ěr Qúndǎo)

马绍尔群岛

(Mǎshào'ěr Qúndǎo)

Martinique 馬提尼克

(Mǎtíníkè)

马提尼克

(Mǎtíníkè)

Mauritania 茅利塔尼亞

(Máolìtǎníyà)

毛里塔尼亚

(Máolǐtǎníyà)

Mauritius 模里西斯

(Mólǐxīsī)

毛里求斯

(Máolǐqiúsī)

Mayotte 馬約特

(Mǎyuētè)

马约特

(Mǎyuētè)

Mexico 墨西哥

(Mòxīgē)

墨西哥

(Mòxīgē)

Micronesia 密克羅尼西亞

(Mìkèluóníxīyà)

密克罗尼西亚

(Mìkèluóníxīyà)

Moldova 摩爾多瓦

(Mó'ěrduōwǎ)

摩尔多瓦

(Mó'ěrduōwǎ)

Monaco 摩納哥

(Mónàgē)

摩纳哥

(Mónàgē)

Mongolia 蒙古國

(Měnggǔguó)

蒙古国

(Měnggǔguó)

Montenegro 蒙特内哥羅

(Méngtènèigēluó)

黑山

(Hēishān)

Montserrat 蒙哲臘

(Méngzhélà)

蒙特塞拉特

(Méngtèsàilātè)

Morocco 摩洛哥

(Móluògē)

摩洛哥

(Móluògē)

Mozambique 莫三比克

(Mòsānbǐkè)

莫桑比克

(Mòsāngbǐkè)

Myanmar (Burma) 緬甸

(Miǎndiàn)

缅甸

(Miǎndiàn)

Namibia 納米比亞

(Nàmǐbǐyà)

纳米比亚

(Nàmǐbǐyà)

Nauru 諾魯

(Nuòlǔ)

瑙鲁

(Nǎolǔ)

Nepal 尼泊爾

(Níbó'ěr)

尼泊尔

(Níbó'ěr)

Netherlands 荷蘭

(Hélán)

荷兰

(Hélán)

New Caledonia 新喀里多尼亞

(Xīn Kālǐduōníyà)

新喀里多尼亚

(Xīn Kālǐduōníyà)

New Zealand 紐西蘭

(Niǔ Xīlán)

新西兰

(Xīn Xīlán)

Nicaragua 尼加拉瓜

(Níjiālāguā)

尼加拉瓜

(Níjiālāguā)

Niger 尼日

(Nírì)

尼日尔

(Nírì'ěr)

Nigeria 奈及利亞

(Nàijílìyà)

尼日利亚

(Nírìlìyà)

Niue 紐埃

(Niǔ'āi)

纽埃

(Niǔ'āi)

Norfolk Islands 諾福克群島

(Nuòfúkè Qúndǎo)

诺福克群岛

(Nuòfúkè Qúndǎo)

North Macedonia 北馬其頓

(Běi Mǎqídùn)

北马其顿

(Běi Mǎqídùn)

Northern Cyprus 北賽普勒斯

(Běi Sàipǔlèsī)

北赛普路斯

(Běi Sàipǔlùsī)

Northern Mariana Islands 北馬里亞納群島

(Běi Mǎlǐyànà Qúndǎo)

北马里亚纳群岛

(Běi Mǎlǐyànà Qúndǎo)

Norway 挪威

(Nuówēi)

挪威

(Nuówēi)

Oman 阿曼

(Āmàn)

阿曼

(Āmàn)

Pakistan 巴基斯坦

(Bājīsītǎn)

巴基斯坦

(Bājīsītǎn)

Palau 帛琉

(Bóliú)

帕劳

(Pàláo)

Palestine 巴勒斯坦

(Bālèsītǎn)

巴勒斯坦

(Bālèsītǎn)

Panama 巴拿馬

(Bānámǎ)

巴拿马

(Bānámǎ)

Papua New Guinea 巴布亞紐幾內亞

(Bābùyà Niǔ Jīnèiyà)

巴布亚新几内亚

(Bābùyà Xīn Jǐnèiyà)

Paraguay 巴拉圭

(Bālāguī)

巴拉圭

(Bālāguī)

People's Republic of China 中華人民共和國

(Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó)

中国大陆

(Zhōngguó dàlù)

Peru 秘魯

(Bìlǔ)

秘鲁

(Bìlǔ)

Philippines 菲律賓

(Fēilǜbīn)

菲律宾

(Fēilǜbīn)

Pitcairn Islands 皮特肯群島

(Pítèkěn Qúndǎo)

皮特凯恩群岛

(Pítèkǎi'ēn Qúndǎo)

Poland 波蘭

(Bōlán)

波兰

(Bōlán)

Portugal 葡萄牙

(Pútáoyá)

葡萄牙

(Pútáoyá)

Puerto Rico 波多黎各

(Bōduō Lígè)

波多黎各

(Bōduō Lígè)

Qatar 卡達

(Kǎdá)

卡塔尔

(Kǎtǎ'ěr)

Republic of China (Taiwan) 中華民國(臺灣/台灣)

(Zhōnghuá Mínguó (Táiwān))

台湾

(Táiwān)

Republic of the Congo 剛果共和國

(Gāngguǒ Gònghéguó)

刚果共和国

(Gāngguǒ Gònghéguó)

Republic of Korea 韓國

(Hánguó)

韩国

(Hánguó)

Réunion 留尼旺

(Liúníwàng)

留尼汪

(Liúníwāng)

Romania 羅馬尼亞

(Luómǎníyà)

罗马尼亚

(Luómǎníyà)

Russia 俄羅斯

(Éluósī)

俄罗斯

(Éluósī)

Rwanda 盧安達

(Lú'āndá)

卢旺达

(Lúwàngdá)

Sahrawi Arab Democratic Republic 西撒拉威

(Xī Sālāwēi)

西撒哈拉

(Xī Sāhālā)

Saint Barthélemy 聖巴泰勒米

(Shèng Bātàilèmǐ)

圣巴泰勒米

(Shèng Bātàilèmǐ)

Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha 聖赫勒拿、亞森欣與垂斯坦昆哈

(Shèng Hèlèná, Yàsēnxīn yǔ Chuísītǎn Kūnhā)

圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚

(Shèng Hèlèná, Āsēnsōng hé Tèlìsītǎn dá Kùníyà)

Saint Kitts and Nevis 聖克里斯多福及尼維斯

(Shèng Kèlǐsīduōfú jí Níwéisī)

圣基茨和尼维斯

(Shèng Jīcí hé Níwéisī)

Saint Lucia 聖露西亞

(Shèng Lùxīyà)

圣卢西亚

(Shèng Lúxīyà)

Saint Martin 法屬聖馬丁

(Fǎshǔ Shèng Mǎdīng)

法属圣马丁

(Fǎshǔ Shèng Mǎdīng)

Saint Pierre and Miquelon 聖皮埃爾和密克隆

(Shèng Pí'āi'ěr hé Mìkèlóng)

圣皮埃尔和密克隆

(Shèng Pí'āi'ěr hé Mìkèlóng)

Saint Vincent and the Grenadines 聖文森特及格瑞納丁

(Shèng Wénsēntè jí Géruìnàdīng)

圣文森特和格林纳丁斯

(Shèng Wénsēntè hé Gélínnàdīngsī)

Samoa 薩摩亞

(Sàmóyà)

萨摩亚

(Sàmóyà)

San Marino 聖馬利諾

(Shèng Mǎlìnuò)

圣马力诺

(Shèng Mǎlìnuò)

São Tomé and Príncipe 聖多美和普林西比

(Shèng Duōměi hé Pǔlínxībǐ)

圣多美和普林西比

(Shèng Duōměi hé Pǔlínxībǐ)

Saudi Arabia 沙烏地阿拉伯

(Shāwūdì Ālābó)

沙特阿拉伯

(Shātè Ālābó)

Senegal 塞內加爾

(Sàinèijiā'ěr)

塞内加尔

(Sàinèijiā'ěr)

Serbia 塞爾維亞

(Sài'ěrwéiyà)

塞尔维亚

(Sài'ěrwéiyà)

Seychelles 塞席爾

(Sàixí'ěr)

塞舌尔

(Sàishé'ěr)

Sierra Leone 獅子山

(Shīzi Shān)

塞拉利昂

(Sàilā Lì'áng)

Singapore 新加坡

(Xīnjiāpō)

新加坡

(Xīnjiāpō)

Sint Maarten 荷屬聖馬丁

(Héshǔ Shèng Mǎdīng)

荷属圣马丁

(Héshǔ Shèng Mǎdīng)

Slovakia 斯洛伐克

(Sīluòfákè)

斯洛伐克

(Sīluòfákè)

Slovenia 斯洛維尼亞

(Sīluòwéiníyà)

斯洛文尼亚

(Sīluòwénníyà)

Solomon Islands 索羅門群島

(Suǒluómén Qúndǎo)

所罗门群岛

(Suǒluómén Qúndǎo)

Somalia 索馬利亞

(Suǒmǎlìyà)

索马里

(Suǒmǎlǐ)

Somaliland 索馬利蘭

(Suǒmǎlìlán)

索马里兰

(Suǒmǎlǐlán)

South Africa 南非

(Nán Fēi)

南非

(Nán Fēi)

South Georgia and South Sandwich Islands 南喬治亞和南桑威奇群島

(Nán Qiáozhìyà hé Nán Sāngwéiqí Qúndǎo)

南乔治亚和南桑威奇群岛

(Nán Qiáozhìyà hé Nán Sāngwéiqí Qúndǎo)

South Ossetia 南奧塞提亞

(Nán Àosàitíyà)

南奥塞梯

(Nán Àosàitī)

South Sudan 南蘇丹

(Nán Sūdān)

南苏丹

(Nán Sūdān)

Spain 西班牙

(Xībānyá)

西班牙

(Xībānyá)

Sri Lanka 斯里蘭卡

(Sīlǐ Lánkǎ)

斯里兰卡

(Sīlǐ Lánkǎ)

Sudan 蘇丹

(Sūdān)

苏丹

(Sūdān)

Suriname 蘇利南

(Sūlìnán)

苏里南

(Sūlǐnán)

Svalbard and Jan Mayen 斯瓦巴和揚馬延

(Sīwǎbā hé Yáng Mǎyán)

斯瓦尔巴和扬马延

(Sīwǎ'ěrbā hé Yáng Mǎyán)

Sweden 瑞典

(Ruìdiǎn)

瑞典

(Ruìdiǎn)

Switzerland 瑞士

(Ruìshì)

瑞士

(Ruìshì)

Syria 敘利亞

(Xùlìyà)

叙利亚

(Xùlìyà)

Tajikistan 塔吉克

(Tǎjíkè)

塔吉克斯坦

(Tǎjíkèsītǎn)

Tanzania 坦尚尼亞

(Tǎnshàngníyà)

坦桑尼亚

(Tǎnsāngníyà)

Thailand 泰國

(Tàiguó)

泰国

(Tàiguó)

The Bahamas 巴哈馬

(Bāhāmǎ)

巴哈马

(Bāhāmǎ)

The Gambia 甘比亞

(Gānbǐyà)

冈比亚

(Gāngbǐyà)

Timor-Leste 東帝汶

(Dōng Dìwèn)

东帝汶

(Dōng Dìwèn)

Togo 多哥

(Duōgē)

多哥

(Duōgē)

Tokelau 托克勞

(Tuōkèláo)

托克劳

(Tuōkèláo)

Tonga 東加

(Dōngjiā)

汤加

(Tāngjiā)

Transnistria 聶斯特河沿岸

(Nièsītèhé Yán'àn)

德涅斯特河沿岸

(Dénièsītèhé Yán'àn)

Trinidad and Tobago 千尼達及托巴哥

(Qiānnídá jí Tuōbāgē)

特立尼达和多巴哥

(Tèlìnídá hé Duōbāgē)

Tunisia 突尼西亞

(Tūníxīyà)

突尼斯

(Tūnísī)

Turkey 土耳其

(Tǔ'ěrqí)

土耳其

(Tǔ'ěrqí)

Turkmenistan 土庫曼

(Tǔkùmàn)

土库曼斯坦

(Tǔkùmànsītǎn)

Turks and Caicos Islands 土克凱可群島

(Tǔkè Kǎikě Qúndǎo)

特克斯和凯科斯群岛

(Tèkèsī hé Kǎikēsī Qúndǎo)

Tuvalu 吐瓦魯

(Tǔwǎlǔ)

图瓦卢

(Túwǎlú)

Uganda 烏干達

(Wūgāndá)

乌干达

(Wūgāndá)

Ukraine 烏克蘭

(Wūkèlán)

乌克兰

(Wūkèlán)

United Arab Emirates 阿拉伯聯合大公國

(Ālābó Liáhé Dàgōngguó)

阿拉伯联合酋长国

(Ālābó Liáhé Qiúzhǎngguó)

United Kingdom 英國

(Yīngguó)

英国

(Yīngguó)

United States 美國

(Měiguó)

美国

(Měiguó)

United States Minor Outlying Islands 美國本土外小島嶼

(Měiguó Běntǔwài Xiǎo Dǎoyǔ)

美国本土外小岛屿

(Měiguó Běntǔwài Xiǎo Dǎoyǔ)

United States Virgin Islands 美屬維京群島

(Měishǔ Wéijīng Qúndǎo)

美属维尔京群岛

(Měishǔ Wéi'ěrjīng Qúndǎo)

Uruguay 烏拉圭

(Wūlāguī)

乌拉圭

(Wūlāguī)

Uzbekistan 烏茲別克

(Wūzībiékè)

乌兹别克斯坦

(Wūzībiékèsītǎn)

Vanuatu 萬那杜

(Wànnàdù)

瓦努阿图

(Wǎnǔ'ātú)

Vatican City 梵蒂岡城

(Fàndìgāng Chéng)

梵蒂冈城

(Fàndìgāng Chéng)

Venezuela 委內瑞拉

(Wěinèiruìlā)

委内瑞拉

(Wěinèiruìlā)

Vietnam 越南

(Yuènán)

越南

(Yuènán)

Wallis and Futuna 瓦利斯和富圖納

(Wǎlìsī hé Fútúnà)

瓦利斯和富图纳

(Wǎlìsī hé Fútúnà)

Yemen 葉門

(Yèmén)

也门

(Yěmén)

Zambia 尚比亞

(Shàngbǐyà)

赞比亚

(Zànbǐyà)

Zimbabwe 辛巴威

(Xīnbāwēi)

津巴布韦

(Jīnbābùwéi)

Notes[edit | edit source]

  • 如果要說國民,就在國名或地名後加“人”。/如果要说国民,就在国名或地名后加“人”。

If you want to say the citizen, just add a 人 at the end of the country or region's name.


  • 臺灣人常把“和”讀作hàn,把“亞”讀作yǎ,把“法”讀作fà。/台湾人常把“和”读作hàn,把“亚”读作yǎ,把“法”读作fà。

Taiwanese usually pronounce 和 as hàn, 亞 as , 法 as .


  • 将臺灣、香港、澳門和主權國家一同列举而不加“地區”兩字,會使中國內地的民族主義者憤怒。/将台湾、香港、澳门和主权国家一同列举而不加“地区”两字,会使中国内地的民族主义者愤怒。

Nationalists in PRC can be easily irritated by not adding the word “region” when addressing Taiwan, Hong Kong, Macau along with sovereign states.


  • 以前俄羅斯被稱作俄國。“俄”祇是個語助詞。/以前俄罗斯被称作俄国。“俄”只是个语助词。

俄羅斯 (Russia) used to be called 俄國. 俄 is just a modal particle.


  • 正字不同,比如“澳”。所顯示的字由瀏覽器的字體決定。/正字不同,比如“澳”。所显示的字由浏览器的字体决定。

The orthographies are different, such as “澳”. The character displayed is determined by the font of the browser.

Video[edit | edit source]

And a little song to help you remember some of the main countries ;)

Contributors

GrimPixel, Vincent and Marianthi


Create a new Lesson