Actions

Mandarin-chinese Language Mandarin-chinese Vocabulary: Constellations

From Polyglot Club WIKI

< Language‎ | Mandarin-chinese‎ | Vocabulary
This lesson can still be improved. EDIT IT NOW! & become VIP
Rate this lesson:
5.00
(one vote)

Constellations.jpg

Have you ever wondered how to write the constellations in Mandarin Chinese?


There you go:

English Mandarin Chinese
Andromeda 仙女座 (Xiānnǚzuò)
Antlia 唧筒座 (Jītǒngzuò)
Apus 天燕座 (Tiānyànzuò)
Aquarius 寶瓶座/宝瓶座 (Bǎopíngzuò)
Aquila 天鷹座/天鹰座 (Tiānyīngzuò)
Ara 天壇座/天坛座 (Tiāntánzuò)
Aries 白羊座 (Báiyángzuò)
Auriga 御夫座 (Yùfūzuò)
Bootes 牧夫座 (Mùfūzuò)
Caelum 雕具座 (Diāojùzuò)
Camelopardalis 鹿豹座 (Lùbàozuò)
Cancer 巨蟹座 (Jùxièzuò)
Canes Venatici 獵犬座/猎犬座 (Lièquǎnzuò)
Canis Major 大犬座 (Dàquǎnzuò)
Canis Minor 小犬座 (Xiǎoquǎnzuò)
Capricornus 摩羯座 (Mójiézuò)
Carina 船底座 (Chuándǐzuò)
Cassiopeia 仙后座 (Xiānhòuzuò)
Centaurus 半人馬座/半人马座 (Bànrénmǎzuò)
Cepheus 仙王座 (Xiānwángzuò)
Cetus 鯨魚座/鲸鱼座 (Jīngyúzuò)
Chamaeleon 堰蜓座 (Yàntíngzuò)
Circinus 圓規座/圆规座 (Yuánguīzuò)
Columba 天鴿座/天鸽座 (Tiāngēzuò)
Coma Berenices 后髮座/后发座 (Hòufàzuò)
Corona Austrilis 南冕座 (Nánmiǎnzuò)
Corona Borealis 北冕座 (Běimiǎnzuò)
Corvus 烏鴉座/乌鸦座 (Wūyāzuò)
Crater 巨爵座 (Jùjuézuò)
Crux 南十字座 (Nánshízìzuò)
Cygnus 天鵝座/天鹅座 (Tiān'ézuò)
Delphinus 海豚座 (Hǎitúnzuò)
Dorado 箭魚座/箭鱼座 (Jiànyúzuò)
Draco 天龍座/天龙座 (Tiānlóngzuò)
Equuleus 小馬座/小马座 (Xiǎomǎzuò)
Eridanus 波江座 (Bōjiāngzuò)
Fornax 天爐座/天炉座 (Tiānlúzuò)
Gemini 雙子座/双子座 (Shuāngzǐzuò)
Grus 天鶴座/天鹤座 (Tiānhèzuò)
Hercules 武仙座 (Wǔxiānzuò)
Horologium 時鐘座/时钟座 (Shízhōngzuò)
Hydra 長蛇座/长蛇座 (Chángshézuò)
Hydrus 水蛇座 (Shuǐshézuò)
Indus 印地安座 (Yìndì'ānzuò)
Lacerta 蠍虎座/蝎虎座 (Xiēhǔzuò)
Leo 獅子座/狮子座 (Shīzizuò)
Leo Minor 小獅座/小狮座 (Xiǎoshīzuò)
Lepus 天兔座 (Tiāntùzuò)
Libra 天秤座 (Tiānpíngzuò)/(Tiānchèngzuò)
Lupus 豺狼座 (Cháilángzuò)
Lynx 天貓座/天猫座 (Tiānmāozuò)
Lyra 天琴座 (Tiānqínzuò)
Mensa 山案座 (Shān'ànzuò)
Microseopium 顯微鏡座/显微镜座 (Xiǎnwēijìngzuò)
Monoceros 麒麟座 (Qílínzuò)
Musca 蒼蠅座/苍蝇座 (Cāngyingzuò)
Norma 矩尺座 (Jǔchǐzuò)
Octans 南极座 (Nánjízuò)
Ophiuchus 蛇夫座 (Shéfūzuò)
Orion 獵戶座/猎户座 (Lièhùzuò)
Pavo 孔雀座 (Kǒngquèzuò)
Pegasus 飛馬座/飞马座 (Fēimǎzuò)
Perseus 英仙座 (Yīngxiānzuò)
Phoenix 鳯凰座/凤凰座 (Fènghuángzuò)
Pictor 絵架座/绘架座 (Huìjiàzuò)
Pisces 雙魚座/双鱼座 (Shuāngyúzuò)
Piscis Austrinus 南魚座/南鱼座 (Nányúzuò)
Puppis 船尾座 (Chuánwěizuò)
Pyxis 羅盤座/罗盘座 (Luópánzuò)
Reticulum 網罟座/网罟座 (Wǎnggǔzuò)
Sagitta 天箭座 (Tiānjiànzuò)
Sagittarius 人馬座/人马座 (Rénmǎzuò)
Scorpius 天蠍座/天蝎座 (Tiānxiēzuò)
Sculptor 玉夫座 (Yùfūzuò)
Scutum 盾牌座 (Dùnpáizuò)
Serpens 巨蛇座 (Jùshézuò)
Sextans 六分儀座/六分仪座 (Liùfēnyízuò)
Taurus 金牛座 (Jīnniúzuò)
Telescopium 望遠鏡座/望远镜座 (Wàngyuǎnjìngzuò)
Triangulum 三角座 (Sānjiǎozuò)
Triangulum Australe 南三角座 (Nánsānjiǎozuò)
Tucana 杜鵑座/杜鹃座 (Dùjuānzuò)
Ursa Major 大熊座 (Dàxióngzuò)
Ursa Minor 小熊座 (Xiǎoxióngzuò)
Vela 船帆座 (Chuánfānzuò)
Virgo 室女座 (Shìnǚzuò)
Volans 飛魚座/飞鱼座 (Fēiyúzuò)
Vulpecula 狐狸座 (Húlizuò)

Contributors

GrimPixel, Vincent and Marianthi


Create a new Lesson