Actions

Catalan Language Catalan Vocabulary: «City»

From Polyglot Club WIKI

< Language
This lesson can still be improved. EDIT IT NOW! & become VIP
Rate this lesson:
0.00
(0 votes)

City in Catalan
City in Catalan
City Catalan .jpg

.

Hello everybody,

In today's lesson you will learn some useful vocabulary about CITY in Catalan.

Feel free to edit this page by adding new words and expressions!

Good learning! :)

English Catalan Brazilian Portuguese
HERE AQUÍ AQUI
AVENUE L`AVINGUDA AVENIDA
BANK EL BANC BANCO
AT THE BANK AL BANC NO BANCO
BOAT LA BARCA BARCO
BY BOAT EN BARCA DE BARCO
BIKE LA BICICLETA BICICLETA
BY BIKE EN BICICLETA DE BICICLETA
BRAZIL BRASIL BRASIL
SIDEWALK LA VORERA CALÇADA
ON THE SIDEWALK A LA VORERA NA CALÇADA
DOG EL GOS CÃO
WITH THE DOG AMB EL GOS COM O CÃO
CAR EL COTXE CARRO
BY CAR EN COTXE DE CARRO
HOUSE LA CASA CASA
IN THE HOUSE A LA CASA NA CASA
EXCHANGE OFFICE L`OFICINA DE CANVI CASA DE CÂMBIO
AT THE EXCHANGE OFFICE A L`OFICINA DE CANVI NA CASA DE CÂMBIO
DOWNTOWN EL  CENTRE DE LA CIUTAT CENTRO DA CIDADE
IN THE DOWNTOWN AL  CENTRE DE LA CIUTAT NO CENTRO DA CIDADE
RAIN LA  PLUJA CHUVA
WEATHER EL  CLIMA CLIMA
WORLD CUP LA  COPA DEL MÓN COPA DO MUNDO
CHRIST REEDEMER (SEESIGHTING IN RIO DE JANEIRO) CRIST  REDEMPTOR CORCOVADO (Ponto Turístico no Rio de Janeiro)
POST OFFICE ELS  CORREUS CORREIOS
TO THE POST OFFICE ALS  CORREUS AOS CORREIOS
FROM DE / D` / DELS / DE LES DE (ORIGEM)
POLICE OFFICE LA COMISSARIA DELEGACIA
TO THE POLICE OFFICE A LA COMISSARIA À DELEGACIA
RIGHT SIDE DRETA DIREITA
TO THE RIGHT SIDE A LA DRETA À DIREITA
IN EN EM
UNDER SOTA EMBAIXO
UNDER THE TABLE SOTA LA TAULA EMBAIXO DA MESA
GO STRAIGHT ! TOT  RECTE  ! EM FRENTE !
IN FRONT OF THE HOTEL DAVANT  DE  L`HOTEL EM FRENTE DO HOTEL
IN FRONT OF THE THEATER DAVANT  DEL TEATRE EM FRENTE DO TEATRO
ENTRANCE L`ENTRADA ENTRADA
AT THE ENTRANCE A L`ENTRADA NA ENTRADA
SCHOOL L`ESCOLA ESCOLA
AT THE SCHOOL A L´ESCOLA NA ESCOLA
LEFT SIDE ESQUERRA ESQUERDA
TO THE LEFT SIDE A L`ESQUERRA À ESQUERDA
ON THE CORNER OF THE STREET A LA CANTONADA  DEL CARRER NA ESQUINA DA RUA
STATION L`ESTACIÓ ESTAÇÃO
AT THE STATION A L`ESTACIÓ NA ESTAÇÃO (TRANSPORTE)
PHARMACY LA FARMÀCIA FARMÁCIA
AT THE PHARMACY A LA FARMÀCIA NA FARMÁCIA
PARTY LA FESTA FESTA
AT THE PARTY A LA FESTA NA FESTA
GARAGE EL GARATGE GARAGEM
THERE IS HI  HA HÁ (Sing)
THERE ARE HI  HA HÁ (Plur)
THERE IS NOT NO HI HA NÃO HÁ (Sing)
THERE ARE NOT NO HI HA NÃO HÁ (Plur)
HOSPITAL L`HOSPITAL HOSPITAL
AT THE HOSPITAL A L`HOSPITAL NO HOSPITAL
HOTEL L`HOTEL HOTEL
AT THE HOTEL A L`HOTEL NO HOTEL
CHURCH L`ESGLÉSIA IGREJA
AT THE CHURCH A L`ESGLÉSIA NA IGREJA
THERE (PLACE) ALLÀ
LAPA (TOURIST SEESIGHTING IN RIO) LAPA LAPA
LAUNDRY LA BUGADERIA LAVANDARIA
SHOP LA BOTIGA LOJA
AT THE SHOP A LA BOTIGA NA LOJA
PLACE EL LLOC LUGAR
IN THE PLACE AL LLOC NO LUGAR
SEA EL MAR MAR
AT THE SEA AL MAR NO MAR
MIDDLE MIG MEIO
IN THE MIDDLE OF THE STREET AL MIG DEL CARRER NO MEIO DA RUA
METRO EL METRO METRO
WORLD EL MÓN MUNDO
SHIP EL VAIXELL NAVIO
ON THE SHIP AL VAIXELL NO BARCO
WHERE ON ONDE
BUS L`AU TOBÚS ONIBUS
IN THE BUS A L`AUTOBÚS NO ONIBUS
BAKERY LA  FLECA PADARIA
AT THE BAKERY A LA FLECA NA PADARIA
COUNTRY EL  PAIS PAÍS
IN MY COUNTRY AL  MEU PAÍS NO MEU PAÍS
SUGAR LOAF

(TURISTIC SEESIGHTING IN RIO DE JANEIRO)

PÀ  DE  SUCRE PÃO DE

AÇÚCAR (PONTO TURISTICO NO RIO)

TO / FOR A L` / A L` / ALS / ALS /

AL / A LA / A LES / A LES

PARA
TO THE DOCTOR AL  METGE PRO DOUTOR
BRIDGE EL PONT PONTE
ON THE BRIDGE AL PONT NA PONTE
BUS STATION UNA PARADA D`AUTOBÚS PONTO DO ONIBUS
AT THE BUS STATION A LA PARADA D`AUTOBÚS NO PONTO DE ONIBUS
SQUARE LA PLAÇA PRAÇA
ON THE SQUARE A LA PLAÇA NA PRAÇA
BEACH LA PLATJA PRAIA
ON THE BEACH A LA PLATJA NA PRAIA
ROAD LA CARRETERA RODOVIA
ON THE ROAD A LA CARRETERA NA RODOVIA
STREET EL CARRER RUA
ON THE STREET AL CARRER NA RUA
EXIT LA SORTIDA SAÍDA
AT THE EXIT A LA SORTIDA NA SAÍDA
SUN EL SOL SOL
ICE-CREAM EL SORBET SORVETE
TAXI EL TAXI TAXI
THEATER EL TEATRE TEATRO
IN THE THEATER AL TEATRE NO TEATRO
IN FRONT OF THE THEATER DEVANT DEL TEATRE EM FRENTE DO TEATRO
TRAIN EL TREN TREM
BY TRAIN EN TREN DE TREM
WIND EL VENT VENTO 

Contributors

Mastavaya and Vincent

Last Lessons

Create a new Lesson