دوست پیدا کنید

Find Language Exchange Penpals!
نتایج جستجوی شما نتایج فیلتر شده
  • یافته ها (آخرین افرادی که متصل شده اند در ابتدا نمایش شوند)
member Gost0510
Gost0510Country: 471Belgrade
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member milicapet
milicapetCountry: 471Belgrade
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hello people! I am 23 and I'm studying civil engineering at University of Belgrade,Serbia. I am speaking German, English (but want to improve them) a... »

امتیاز اعتماد: 470 (2%)

پیام ارسال کنید


member andrej_mil
andrej_milCountry: 471Kraljevo
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hello, i trying to improve my English. I can teach others Serbian. »

امتیاز اعتماد: 200 (1%)

پیام ارسال کنید


member sava_borko
sava_borkoCountry: 471Beograd
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member Cassiopeia77
Cassiopeia77Country: 471Belgrade
زبان تدریسی
آموختن زبان

« - I'll fill this up later - »

امتیاز اعتماد: 410 (2%)

پیام ارسال کنید


member Savaborkovac
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member milina_kos
milina_kosCountry: 471Belgrade
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member Orfej
OrfejCountry: 471Belgrade
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 10 (1%)

پیام ارسال کنید


member fb_1575369035
fb_1575369035Country: 471Sremska Mitrovica
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member Nikola011
Nikola011Country: 471Beograd
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Меня зовут Никола, мне 23, я серб. Хочу улучшить свои знания русского языка и найти новых друзей.... »

امتیاز اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member luka_steva
luka_stevaCountry: 471Kragujevac
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 75 (1%)

پیام ارسال کنید


member milena_mil2
milena_mil2Country: 471Belgrade
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member Silvie25
Silvie25Country: 471Beograd
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Please, don't ask me for skype, facebook.etc..I don't use it nor I want to. Thanks! »

VIP VIP GOLD MEMBERامتیاز اعتماد: 48 375 (100%)

پیام ارسال کنید


member UzelacNina
UzelacNinaCountry: 471Belgrade
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Nesa
NesaCountry: 471Zrenjanin
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 210 (1%)

پیام ارسال کنید


member Zvezda13
Zvezda13Country: 471Belgrade
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hello, I am here for learning and meeting new interesting people. Feel free to write to me, because we are connected :) »

امتیاز اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member Coje
CojeCountry: 471Beograd
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Vuk1994
Vuk1994Country: 471Belgrade
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


هر کشوری
1.
1.
جستجوی پیشرفتهجستجوی پیشرفته

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
از تا
بله 
بله