دوست پیدا کنید

Find Language Exchange Penpals!
نتایج جستجوی شما نتایج فیلتر شده
  • یافته ها (آخرین افرادی که متصل شده اند در ابتدا نمایش شوند)
member Annalua
AnnaluaCountry: 568Managua
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Soy una persona tranquila que desea ayudar a mejorar el español de otros, y el portugués, en lo que pueda ayudar. Also I want some help to improve my ... »

امتیازات اعتماد: 850 (3%)

پیام ارسال کنید


member genesis_ji
genesis_jiCountry: 568Managua
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member Damacram
DamacramCountry: 568Managua
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Rodrinavarro
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member Rexx91
Rexx91Country: 568Managua
زبان تدریسی
آموختن زبان

« I want to practice my English and learn Modern Greek, just know the alphabet so far lol »

امتیازات اعتماد: 2 440 (7%)

پیام ارسال کنید


member rockmanni
rockmanniCountry: 568Managua
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member hector_cru
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member Yaique
YaiqueCountry: 568Masaya
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member ErickZuniga
ErickZunigaCountry: 568Matagalpa
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hello, my name is Erick Zuniga, I m from Nicaragua, currently l m studying civil engineering career and I want to acquire new communication skills. »

امتیازات اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member Mortiz68
Mortiz68Country: 568Managua
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member ElizabethAriel
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Artemisa91
Artemisa91Country: 568Managua
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member Yader
YaderCountry: 568Masaya
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member alex_lezam
alex_lezamCountry: 568Granada
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hi! Soy Alexander y hablo español, inglés e italiano. Me encanta aprender nuevos idiomas, practicar y conocer nuevas personas y nuevas culturas. »

امتیازات اعتماد: 400 (2%)

پیام ارسال کنید


member AntonioG96
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hey, I’m Antonio from Nicaragua . 23 years old. My native language is Spanish, high level of English (I can also help with it) and I’m interested in ... »

امتیازات اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member Martinvasquez1930
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member martin_vas
martin_vasCountry: 568Granada
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member mayela_lai
mayela_laiCountry: 568Managua
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


هر کشوری
1.
1.
جستجوی پیشرفتهجستجوی پیشرفته

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
از تا
بله 
بله