دوست پیدا کنید

Find Language Exchange Penpals!
نتایج جستجوی شما نتایج فیلتر شده
  • یافته ها (آخرین افرادی که متصل شده اند در ابتدا نمایش شوند)
member Rexx91
Rexx91Country: 568Managua
زبان تدریسی
آموختن زبان

« I want to practice my English and learn Modern Greek, just know the alphabet so far lol »

امتیاز اعتماد: 990 (3%)

پیام ارسال کنید


member Mortiz68
Mortiz68Country: 568Managua
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member ElizabethAriel
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Artemisa91
Artemisa91Country: 568Managua
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member Yader
YaderCountry: 568Masaya
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member alex_lezam
alex_lezamCountry: 568Granada
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hi! Soy Alexander y hablo español, inglés e italiano. Me encanta aprender nuevos idiomas, practicar y conocer nuevas personas y nuevas culturas. »

امتیاز اعتماد: 400 (2%)

پیام ارسال کنید


member AntonioG96
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hey, I’m Antonio from Nicaragua . 23 years old. My native language is Spanish, high level of English (I can also help with it) and I’m interested in ... »

امتیاز اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member Martinvasquez1930
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member martin_vas
martin_vasCountry: 568Granada
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member mayela_lai
mayela_laiCountry: 568Managua
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member jader_mend
jader_mendCountry: 568Managua
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member neb_ikeh
neb_ikehCountry: 568Managua
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member Bismarck2017
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hola! Mi nombre es Bismarck y me gustaría mejorar mi nivel de inglés con un nativo del idioma inglés. »

امتیاز اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member Lesky
LeskyCountry: 568Managua
زبان تدریسی
آموختن زبانkab

امتیاز اعتماد: 90 (1%)

پیام ارسال کنید


member jose_ramon
jose_ramonCountry: 568Chinandega
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Soy Nicaraguense, me gusta aprender y conocer un poco de las demás personas. Deseo aprender más idiomas y compartir con la demás personas, de otro pai... »

امتیاز اعتماد: 1 030 (3%)

پیام ارسال کنید


member ervin_isaa
ervin_isaaCountry: 568Estelí
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member ErickZuniga
ErickZunigaCountry: 568Matagalpa
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hello, my name is Erick Zuniga, I m from Nicaragua, currently l m studying civil engineering career and I want to acquire new communication skills. »

امتیاز اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member jeff_garci
jeff_garciCountry: 568Managua
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


هر کشوری
1.
1.
جستجوی پیشرفتهجستجوی پیشرفته

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
از تا
بله 
بله