دوست پیدا کنید

Find Language Exchange Penpals!
نتایج جستجوی شما نتایج فیلتر شده
  • یافته ها (آخرین افرادی که متصل شده اند در ابتدا نمایش شوند)
member mingfhong
mingfhongCountry: 494Johor Bahru
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hi everyone!Forward looking into someone who is capable of speaking different languages all across the global. Passionate love for reading,sports and... »

امتیازات اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member chenweijun
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member mohamedhigh
زبان تدریسی
آموختن زبانarz

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member NikMuhd
NikMuhdCountry: 494Kuala Lumpur
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member iamkhai
iamkhaiCountry: 494Kuala Lumpur
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member DestinyParadox
DestinyParadoxCountry: 494Kuala Lumpur
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Learning Esperanto and Japanese recently. Feel free to have a chat with me ^_^ »

امتیازات اعتماد: 470 (2%)

پیام ارسال کنید


member CaptainGoreng
CaptainGorengCountry: 494Putrajaya
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member YYL
YYLCountry: 494Kuala Lumpur
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member momoting921
momoting921Country: 494Kuala Lumpur
زبان تدریسی
آموختن زبان

« I wish to find an english speaking partner😊 »

امتیازات اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member yangjoo
yangjooCountry: 494Penang
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member yun_yun
yun_yunCountry: 494Penang
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member mac2210
mac2210Country: 494Kuala Lumpur
زبان تدریسی
آموختن زبان

« want to make new friends. I am an English teacher »

امتیازات اعتماد: 560 (2%)

پیام ارسال کنید


member Estheryeo
EstheryeoCountry: 494Pahang
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member Wan91
Wan91Country: 494Penang
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member tosibee
tosibeeCountry: 494Kuching
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hi, there! Now I'm teaching Japanese at SJFC, kuching. Feel free to send a message to me. »

امتیازات اعتماد: 220 (1%)

پیام ارسال کنید


member nazri1
nazri1Country: 494Kota Kinabalu
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member zara_zara
zara_zaraCountry: 494Melaka
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member maizansofia
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 210 (1%)

پیام ارسال کنید


هر کشوری
1.
1.
جستجوی پیشرفتهجستجوی پیشرفته

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
از تا
بله 
بله