Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member Violet_violet
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi! I’m here to learn German »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member Hasanli
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member tarana84
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hello.I try to learn english language.So i am here for practice my english.I know russian well.If somebody want to practice russian.I can help. »

Điểm tin cậy: 410 (2%)

Gửi tin nhắn


member Rosefidan19972007
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member ocean_breeze
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hello. My goal is to improve language skills and to find Polyglot friends through the whole world. Would like to communicate with English native speak... »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member KEMle
KEMleCountry: 483Baku
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member aygun-moonsun
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member sunny_day94
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 210 (1%)

Gửi tin nhắn


member AynurG
AynurGCountry: 483Baku
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I'm trying to study German, can help with Russian, Turkish, English »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member Nizami777
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member zarahilsonn
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hii! I'm Zahra, from Azerbaijan. I know azerbaijani, Turkish and English (like my native). If u need i can help u with these languages. I learn spanis... »

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member Iolanta93
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Bonjour! Je suis ici pour apprendre français. Je comprends le français, mais je dois communiquer. S'il vous plaît, aidez-moi et je vous aiderai avec l... »

Điểm tin cậy: 855 (3%)

Gửi tin nhắn


member Leman99
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member lalahu
lalahuCountry: 483Baku
Ngôn ngữ có thể dạyazb
Ngôn ngữ đang học

« hi, i just wanna improve my language skills »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member Jamalya
Ngôn ngữ có thể dạycab
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member lh_1
lh_1Country: 483Baku
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I learning German language and will be happy to find pen-friends in order to discuss various themes. »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member Fedya44
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member SabiKam
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hello, I would like to practice English language as well as to get acquainted with other countries' cultures and lifestyle. »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng