دوست پیدا کنید

Find Language Exchange Penpals!
نتایج جستجوی شما نتایج فیلتر شده
  • یافته ها (آخرین افرادی که متصل شده اند در ابتدا نمایش شوند)
member HealingHands
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Pretty good English, wanting practice. »

امتیاز اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member nusho07
nusho07Country: 504Yerevan
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member teloiV
teloiVCountry: 504Yerevan
زبان تدریسی
آموختن زبان

« hfhg gxfdh chi »

امتیاز اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member ms_martiro
ms_martiroCountry: 504Yerevan
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member mariam_khu
mariam_khuCountry: 504Yerevan
زبان تدریسی
آموختن زبان

« HEllo guys, I want to learn english, can you help me? please)) »

امتیاز اعتماد: 400 (2%)

پیام ارسال کنید


member Arpi1
Arpi1Country: 504Yerevan
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member John-Hovhannes
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hello! My name's John-Hovhannes. I'm Armenian. I'm 40. I work as English tutor and English-Russian/Russian-English translator. Though my schedule is b... »

امتیاز اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member YanaMas
YanaMasCountry: 504Yerevan
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hi. I am Yana. I am from Armenia. I want to learn English and meet new friends! »

امتیاز اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member ghukasovkar
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member RinaTim
RinaTimCountry: 504Yerevan
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member jan_hajan
jan_hajanCountry: 504Yerevan
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member Tateev
TateevCountry: 504Sevan
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Levon_S
Levon_SCountry: 504Yerevan
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member ZinaSargsyan
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Tout ce qui doit arriver arrivera, quels que soient les efforts pour l’éviter. Tout ce qui ne doit pas arriver n’arrivera pas, quelques soient les eff... »

امتیاز اعتماد: 6 170 (18%)

پیام ارسال کنید


member karen_sari
karen_sariCountry: 504Vanadzor
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member Aregaak
AregaakCountry: 504Yerevan
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hi, I am Arpi. I want to improve my English and learn new languages. »

امتیاز اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member fb_1564258448
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member levonshiri
levonshiriCountry: 504Yerevan
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


هر کشوری
1.
1.
جستجوی پیشرفتهجستجوی پیشرفته

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
از تا
بله 
بله