دوست پیدا کنید

Find Language Exchange Penpals!
نتایج جستجوی شما نتایج فیلتر شده
  • یافته ها (آخرین افرادی که متصل شده اند در ابتدا نمایش شوند)
member Aregaak
AregaakCountry: 504Yerevan
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hi, I am Arpi. I want to improve my English and learn new languages. »

امتیازات اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member melqonya
melqonyaCountry: 504Yerevan
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member Arpi1
Arpi1Country: 504Yerevan
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member ZinaSargsyan
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Tout ce qui doit arriver arrivera, quels que soient les efforts pour l’éviter. Tout ce qui ne doit pas arriver n’arrivera pas, quelques soient les eff... »

امتیازات اعتماد: 6 170 (18%)

پیام ارسال کنید


member Annaaa11111
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member karo077
karo077Country: 504Yerevan
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member masis_mndl
masis_mndlCountry: 504Yerevan
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member Aza_A
Aza_ACountry: 504Yerevan
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member SARNAR
SARNARCountry: 504Kapan
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member philex
philexCountry: 504Yerevan
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hi! I'm a French native speaker loving foreign languages. During the following months/years, I'm going to travel a lot. Looking for people with a go... »

امتیازات اعتماد: 410 (2%)

پیام ارسال کنید


member Kivera
KiveraCountry: 504Hrazdan
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hello! My name Arevik, I am from Armenia. I want to improve my English and make friends. I can teach Armenian and Russian. »

امتیازات اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member HealingHands
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Pretty good English, wanting practice. »

امتیازات اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member nana_ghaza
nana_ghazaCountry: 504Yerevan
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member YanaMas
YanaMasCountry: 504Yerevan
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hi. I am Yana. I am from Armenia. I want to learn English and meet new friends! »

امتیازات اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member renia30
renia30Country: 504Yerevan
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member DrMarika
DrMarikaCountry: 504Yerevan
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hello, my name is Marika. My native languages are Armenian and Russian, and I am fluent in English. Currently, I study Italian, and I will be glad to ... »

امتیازات اعتماد: 410 (2%)

پیام ارسال کنید


member aramadamyan
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hi, I am Aram, I study and work at NASA, I know armenian, russian, english, turkish and would like to improve them. Besides, I teach these language... »

امتیازات اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member khachik_ge
khachik_geCountry: 504Yerevan
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


هر کشوری
1.
1.
جستجوی پیشرفتهجستجوی پیشرفته

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
از تا
بله 
بله