Yue Chinese

Nama bahasa asli (autonim): 粵語 / 粤语 / 廣東話 / 广东话
Other names for this language: Cantonese, Guangfu, Yue, Yueh, Yuet Yue, Yueyu, Hong Kong Cantonese, Shatou, Shiqi, Wancheng, Konghu, Macau Cantonese, Chinese Nung, Ha Xa Phang, Hai Nam, Han, Hoa, Kién, Liem Chau, Lowland Nung, Minh Huong, Nung, Phúc, Quang Dong, Samg Phang, Suòng Phóng
Bahasa ini ditutur di dalam negara-negara berikut. China