پاسخ دهید - Español

رای دهید!پاسخ داده شده
Yo coreano.. Empece español, quiero hablar español!!!
پاسخ دهید
  • 2 جوابات
WATERMELONSUGAR profile picture WATERMELONSUGAROctober 2020
Nice to meet you, do you prefer english or spanish?
HUGODANTE profile picture HUGODANTESeptember 2020
Hola! Descarga la app hi native.