پاسخ دهید - Español

100% GOOD (1 votes)پاسخ داده نشدهسوالات زبان
What are some of the most popular idioms in Costa Rica?
پاسخ دهید
  • 1 جوابات
nmesomtoChukwu profile picture nmesomtoChukwuماه گذشته
Great question, would love to read the answers.