پاسخ دهید - Español

رای دهید!پاسخ داده نشده
Hi! Cześć! Quería charlar un poco de español :)

We can speak in english, spanish and polish :) I also learn french, so we can try it, too!

Contact me, I'll probably answer every message :D

پاسخ دهید
  • 1 جوابات
Gabripeba410 profile picture Gabripeba410July 2019
Hablemos