پاسخ دهید - Русский язык

رای دهید!پاسخ داده نشده
Tengo una pregunta. Alguien ha aprendido ruso sol@? Si es así, recomiendan algún canal de yt en específico? O libro. Gracias