پاسخ دهید - Русский язык

رای دهید!پاسخ داده شدهسوالات زبان
Кто живёт в Казани?
پاسخ دهید
  • 3 جوابات
former_bassist profile picture former_bassistAugust 2020
Это я!
iksu717 profile picture iksu717November 2020
Казанцы
exRanger profile picture exRangerNovember 2020
Scammer ALERT