پاسخ دهید - Русский язык

رای دهید!پاسخ داده نشدهسوالات زبان
Здравствуйте. Я хочу выучить турецкий язык. Кто может мне помочь?
پاسخ دهید
  • 0 جوابات