غلط‌گیری‌ها

 • سطح زبان شما هنوز به اندازه کافی بالا نیست پس نمی توانید این صفحه را تصحیح کنید.
تصحیح نشده

متن از cautin44 - Русский язык

 
  • Мысли, созерцание и осуждение, вынесение приговора за «Нотр-Дам

 • Мысли, созерцание и осуждение, вынесение приговора за «Нотр-Дам Париж».
  • Мысли, созерцание для жертв и, прежде всего, пожарных, пожарной команды.
 • Проклятие, чума, проклятые, проклятые - убийцы и соучастники.
 • Всю мою поддержку, и я придерживаюсь, я даю на ее реконструкцию.
 • Я занимаю позицию, я обязуюсь.
  • Вместе мы можем.

لطفا کمک کنید تا هر جمله تصحیح شود - Русский язык