How to use "em; no; na", in portuguese

THÊM MỘT VIDEO MỚI!40% cho là "TỐT" (5 votes)