پاسخ دهید - Português

100% GOOD (2 votes)پاسخ داده نشده
Oi! Tudo bem? Eu quero melhorar meu Portuguesse. Eu posso ensinar espanhol. Quem quer intercambiar linguagem?

پاسخ دهید

RoselP profile picture RoselP2هفته های گذشته
Olá. Eu quero aprender espanhol. Podemos fazer intercâmbio.