ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - 官話

100% GOOD (2 votes)ΑναπάντητοςΓλωσσική Ερώτηση
你在哪儿呢? And 你在哪儿? What’s the different between using 呢 and not?


PS: Delve into these free Mandarin Chinese learning lessons: Free tutorial: KitchenAnimal Sounds空 kōng empty; air, sky小 xiǎo

ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

rong918 profile picture rong918June 2021
add 呢, make the tone more smooth. But for the meaning, they are the same!
pedrofromchina profile picture pedrofromchinaFebruary 2023
they r nothing diferent