پاسخ دهید - 官話

رای دهید!پاسخ داده نشدهسوالات زبان
Sta bien esta traduccion?
پاسخ دهید
  • 1 جوابات
WzShen profile picture WzShenFebruary 2021
这样好吗?