غلط‌گیری‌ها

متن از justmevict - 官話

 
    • I would like to correct my homework :)

    • 1- 我的话让他吃惊 2-我今天跑步那么多,汗那么多 3-以前我跟他说话我慢慢地把电话挂了 4-我今天收拾一下我房间 5-我的诱发这么难看我要去理发 6-我昨晚睡得不够今天又困又累 7-他的信让我非常激动

لطفا کمک کنید تا هر جمله تصحیح شود - 官話