پاسخ دهید - 한국어

100% GOOD (1 votes)پاسخ داده شده
나는 한국어를 배우고 싶은, 나는 스페인어를 가르 칠 수
پاسخ دهید
  • 1 جوابات
ganagi74 profile picture ganagi74April 2015
-> 나는 한국어를 배우고 싶어요. 나는 스페인어를 가르칠 수 있어요.