پاسخ دهید - עברית

رای دهید!پاسخ داده نشده
I need a friend that know Hebrew that help me till know it