20 Most Used Verbs for Können (can)

THÊM MỘT VIDEO MỚI!67% cho là "TỐT" (6 votes)