پاسخ دهید - Deutsch

رای دهید!پاسخ داده نشدهسوالات زبان
ich will mit euch sprechen auf deutsch
پاسخ دهید
  • 1 جوابات
Polyglot411 profile picture Polyglot411May 2020
Das klingt gut