پاسخ دهید - Deutsch

رای دهید!پاسخ داده نشده
ich will mit euch sprechen auf deutsch
پاسخ دهید
  • 1 جوابات
Polyglot411 profile picture Polyglot411ماه گذشته
Das klingt gut