Nhờ sửa bài giúp

Văn bản từ 0Charlotte0 - English

    • ....

    • i want to become friend with her

Xin hãy chỉnh sửa từng câu giúp tôi! - English