غلط‌گیری‌ها

متن از 0Charlotte0 - English

    • ....

    • i want to become friend with her

لطفا کمک کنید تا هر جمله تصحیح شود - English