پاسخ دهید

رای دهید!پاسخ داده نشدهسوالات زبان
أريد التحدث مع أحد بالفرنسية من أجل تعلمها جيدا


PS: Explore free learning materials for Egyptian Arabic: Free lesson: Present TenseDirections and LocationsEducationFamily

پاسخ دهید

MRadeL profile picture MRadeLJanuary 2022
أهلا بوسي