پاسخ دهید

رای دهید!پاسخ داده نشدهسوالات زبان
أريد التحدث مع أحد بالفرنسية من أجل تعلمها جيدا

پاسخ دهید

MRadeL profile picture MRadeLJanuary 2022
أهلا بوسي