پاسخ دهید - Български език

رای دهید!پاسخ داده نشدهسوالات زبان
🤔 How do you say "I don't understand" in Bulgarian?

پاسخ دهید

petit11 profile picture petit11April 2023
Не разбирам. ’’ne razbiram”